http://www.itameriportaali.fi/sv_SE/

En omfattande portal om Östersjön utgör en utmärkt informationskälla. För huvudsakliga förverkligandet av portalen står Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet och miljöministeriet.

I portalen finns aktuella nyheter och information om Östersjön (vattenstånd, isläge, algläge, salinitet, temperatur, våghöjden).

På sidan Östersjöinfo finns samlad information om Östersjöns särdrag, organismsamhällen samt växt- och djurartsammansättningen, hot mot havet och uppföljningen av havets tillstånd.

  • Uppgifter om Östersjöns organismsamhällen i olika områden (i det öppna havet, bottnen, strandzonen och havsisen).
  • Uppgifter om organismgrupper (mikrober, växter, djur).
  • Uppgifter om hot mot Östersjön (övergödning, skadliga ämnen, oljeolyckor, klimatförändring, introducerade arter, överfiske,  nedskräpning).
  • Uppgifter om uppföljning av Östersjöns tillstånd i det öppna havet och stranzonen.

Forskningsdelen presenterar brett Östresjöforskningen i Finland. De centrala forskningsområden och deras aktörer presenteras i sina helheter och länkarna erbjuder utomordentlig information om aktuella forskningsprojekt och publikationer. Delen Skyddet av Östersjön presenterar de mest centrala avtal, strategier och skyddsaktörer samt ger enkla tips hur var och en själv kan påverka.

Publikationsuppgifter

www-sida, bakgrundsmaterial

svenska, finska, engelska

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,